Dyskografia (logo)

asety demo:

Vampir songs for Agnes (1991/95)
Vampir songs for Agnes
Mistr a Markétka
(1994)
Mistr a Markétka
Mozart is dead
(1998)
Mozart is dead

p³yty oficjalne:

Amulet (1992)
Amulet
Gotika (1994)
Gotika
Nosferatu (1995)
Nosferatu
Werewolf
Werewolf (1996)
Ztraceni v Karpatech
Ztraceni v Karpatech (1998)
Metropolis
Metropolis (2000)
Karneval
Karneval (2001)

asety video:

"VAMPIRES NIGHT" oraz "GOTHIC NECRONOMICON"


X